پل غازیان 2 (پل ولایت) – انزلی

پل غازیان 2 (پل ولایت) – انزلی

پل غازیان 2 (پل ولایت) – انزلی

پل غازیان 2(انزلی) در امتداد مسیرخیابان تکاوران شهر بندرانزلی و بر روی رودخانه کالیور روگاه و در جوار پل موجود ساخته شده است. سیستم عرشه متشکل از باکس بتنی پیش تنیده به روش طره آزاد میباشد. فونداسیون پایه ها و کوله ها  از نوع عمیق میباشند.