مجموعه پلهای زیتون ( آزادراه منجیل – رودبار)

مجموعه پلهای زیتون ( آزادراه منجیل – رودبار)

مجموعه پلهای زیتون ( آزادراه منجیل – رودبار)

بدلیل نزدیکی این پل به شهر رودبار و معماری خاص آن پل به نام پل زیتون نام گذاری گردید.

فاز اول : دو دستگاه پل باکس فلزی به طولهای 130 و 179 متر

 
 

فاز دوم : دو دستگاه پل باکس بتنی پیش تنیده به روش  طره آزاد به طولهای 330 و 290 متر

برای اولین بار در کشور از سیستم نوین تکیه گاه پاندولی در طراحی این پل استفاده گردیده است.