راه‌آهن اصفهان – شیراز

راه‌آهن اصفهان – شیراز

راه‌آهن اصفهان – شیراز

طول کل مسیر راه‌آهن اصفهان شیراز که بخشی از محور سراسری تهران بوشهر عسلویه می باشد حدود 500 کیلومتر است که طراحی و نظارت حدود 130 کیلومتر آن توسط این مهندسان مشاور انجام و از سال 1388 بهره‌برداری گردیده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن در محدوده گردنه کولی کش قرار دارد که چهار دسگاه تونل در آن احداث شده است.

باتوجه به اهمیت بالای مسیر راه‌آهن اصفهان شیراز نظارت بر روسازی ، علائم الکتریکی و ارتباطات این محور نیز به مهندسین مشاور ایران استن واگذار گردید.