واریانت گردنه امامزاده هاشم در محور هراز

واریانت گردنه امامزاده هاشم در محور هراز

واریانت گردنه امامزاده هاشم در محور هراز

مسیر گردنه امامزاده هاشم در محور هراز از مهم ترین راههای دسترسی به استانهای شمالی ایران است . با ساخت واریانت گردنه امامزاده هاشم که شامل دو دستگاه تونل هریک بطول 3300 متر، یک دستگاه تقاطع غیرهمسطح و سه دستگاه پل می باشد، طول مسیر از 21 کیلومتر به 12 کیلومتر کاهش می یابد. لازم به توضیح است قطعه یک از سال 1392 بهره برداری و عملیات اجرایی قطعه 2 از نیمه دوم همان سال آغاز گردیده است.

این مسیر بعنوان بخشی از آزادراه پردیس پلور که از غرب بومهن تا پلور بطول حدود 24 کیلومتر است، در دست بازنگری و تبدیل به آزادراه می باشد.

مشاور کارفرمای این مسیر برعهده مهندسین مشاور ایران استن می باشد.