راه‌آهن غرب کشور

راه‌آهن غرب کشور

راه‌آهن غرب کشور

طرح راه‌آهن اراک ملایر – کرمانشاه  به طول 267 کیلومتر می‌باشد. این طرح امکان ارتباط ریلی استان های غرب کشور با تهران و شبکه راه‌آهن سراسری را فراهم می‌نماید که رشد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش عظیمی از مناطق غربی کشور را به دنبال خواهد داشت و باعث ارزانی حمل بار و افزایش ایمنی و رفاه مسافران می‌گردد.

همچنین با احداث راه‌آهن غرب کشور برقراری ارتباط ریلی بین ایران و عراق از طریق مرز خسروی نیز میسر می گردد

این مهندسان مشاور مسئولیت نظارت روسازی کل محور را به عهده دارد.