راه‌آهن قزوین – رشت – انزلی

راه‌آهن قزوین – رشت – انزلی

راه‌آهن قزوین – رشت – انزلی

راه‌آهن قزوین رشت انزلی به طول کلی 510 کیلومتر می‌باشد که طراحی و نظارت زیرسازی قطعات 5 الف، 6، 7، 8، اتصال به بندر کاسپین، و خطوط اصلی بندر کاسپین بطول حدود 69 کیلومتر و همچنین  روسازی کل مسیر به این مهندسان مشاور محول گردیده است. مسیر ریلی مذکور یکی از گلوگاههای اصلی کریدور شمال و جنوب کشور و در راستای کریدورهای بین المللی است که با اتصال آن سالانه 10 میلیون تن بار با اولویت ترانزیت از آن عبور خواهد کرد.

پل سوسر روگاه بطول 2670 متر از بزرگرترین پل‌های این محور می‌باشد.