بزرگراه آستارا – تالش – پونل

بزرگراه آستارا – تالش – پونل

بزرگراه آستارا – تالش – پونل

این بزرگراه بخشی از شبکه بزرگراهی آستارا گرگان است که بطول حدود 75 کیلومتر شامل کنارگذرهای لیسار، خطبه سرا، تالش اسالم- دیناچال، پره سر و رضوانشهر بصورت بزرگراه چهارخطه در دست تکمیل است. بخشهای عمده آن بویژه در خارج از محدوده کنارگذرها تکمیل و در دست بهره‌برداری قرار دارد.