راه‌آهن میانه – اردبیل

راه‌آهن میانه – اردبیل

راه‌آهن میانه – اردبیل

طول راه آهن از میانه تا اردبیل 175 کیلومتر است که به منظور اتصال استان اردبیل به شبکه ملی کشورو در ادامه اتصال به پارس آباد و جمهوری آذربایجان احداث می‌گردد . مسیر از ایستگاه میانه آغاز گشته و پس از عبور به موازات رودخانه قزل اوزن تدریجاً از مناطق کوهستانی وارد مناطق تپه ماهور شده و پس از طی مسیر درکنار جاده اردبیل مهماندوست در کیلومتر175 وارد ایستگاه اردبیل می شود. بخش مورد اقدام این مهندسان مشاور از 8 قطعه اجرایی ، قطعات 2 الف و 2ب، 2ج و 2د بطول 20/2 کیلومتر می‌باشد که از صعب العبورترین مناطق کوهستانی این محور بوده و شامل بیست و شش دستگاه تونل و پنج دستگاه پل بزرگ است.

همچنین نظارت بر اجرای روسازی کل محور به طول 217 کیلومتر به عهده این شرکت می‌باشد.