پل آسیاب درگاه – آزادراه تهران – شمال

پل آسیاب درگاه – آزادراه تهران – شمال

پل آسیاب درگاه – آزادراه تهران – شمال

برای گذر از دره-رودخانه آسیاب درگاه (وله) دو دستگاه پل در حال ساخت میباشد. با توجه به موقعیت دره و رودخانه و ارتفاع پل بصورت دهانه های بلند و سیستم عرشه باکس بتنی پیش تنیده به روش طره آزاد میباشد.