آزادراه خرم آباد – پل زال

آزادراه خرم آباد – پل زال

آزادراه خرم آباد – پل زال

قسمتی از محور سراسری تهران بندر امام است که طول آن حدود 104 کیلومتر که نسبت به طول مشابه در جاده موجود 65 کیلومتر کاهش دارد. بدلیل عبور مسیر از منطقه سخت کوههای زاگرس در این آزادراه تعداد پانزده دستگاه تونل بطول 26 کیلومتر، چهارده دستگاه پل بزرگ به طول 2600 متر ساخته شده است.این پروژه به لحاظ حجم عملیات و زمان اجرا و کاهش قابل ملاحظه در طول و زمان سفر یکی از بزرگترین و برترین پروژه های آزادراهی کشور می باشد .ساخت این آزادراه 5 ماه زودتر نسبت به مدت اولیه قرارداد به اتمام رسیده است.