آزادراه زنجان – تبریز

آزادراه زنجان – تبریز

آزادراه زنجان – تبریز

قطعات 1 و 2 الف، 2ب و 3، چهار قطعه از پروژه 285 کیلومتری آزادراه زنجان- تبریز و دشوارترین بازه آن است که در گذر از کوهستان شبلی، نخستین تونل های آزادراهی با استانداردهای نوین راهسازی کشور به بلندی 2443 و 5/2522 متر را در خود جای داده است. این قطعات هم چنین با بیش از 23 دستگاه پل بزرگ، 3 دستگاه تقاطع غیر همسطح  و 10 دستگاه زیر گذر و روگذر در تراز 1650 تا 2000 متری آب های آزاد ساخته شده و از سردترین و برف گیرترین پروژه‌های آزادراهی است.