پل ایزد خواست (راه‌آهن اصفهان – شیراز)

پل ایزد خواست (راه‌آهن اصفهان – شیراز)

پل ایزد خواست (راه‌آهن اصفهان – شیراز)

پس از ورود به استان فارس ، ایزدخواست نخستین شهر بر سر راه است.گذر از دره ایزدخواست با یک دستگاه پل فلزی (برای اولین بار به روش هل دادن طراحی و اجرا گردیده است) پیش بینی گردیده است.