پل آه- شاخه جنوبی رودهن

پل آه- شاخه جنوبی رودهن

پل آه- شاخه جنوبی رودهن

شاخه جنوبی رودهن در ادامه آزادراه تهران-پردیس به طول 9 کیلومتر بصورت چهار خطه بوده که عمدتا از مناطق سخت کوهستانی و تپه ماهور عبور میکند.

این پل بر روی رودخانه آه واقع در کیلومتر 056+6 عبور می نماید .